• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 125622
    Odwiedzin dzisiaj: 33

Regulamin pracowni naukowej

 

Załącznik nr 1

 

do Zarządzenia nr 26/2017

 

z dnia 21 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 REGULAMIN PRACOWNI NAUKOWEJ MUZEUM REGIONALNEGO
W BEŁCHATOWIE

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 

§ 1

 

 

1. Pracownia naukowa Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, zwana dalej pracownia, jest księgozbiorem naukowym i służy wszystkim pracownikom Muzeum.

 

 

2. Pracownia gromadzi, inwentaryzuje i kataloguje druki zwarte nowe, publikacje, książki, czasopisma oraz stare druki, rękopisy, materiały audiowizualne z dziedzin objętych statutową działalnością muzeum i dziedzin pokrewnych.

 

 

3. Zajmuje się wypożyczeniami w czytelni na potrzeby pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 2

 

 

 

Korzystanie z pracowni naukowej jest bezpłatne.

 

 

 

§ 3

 

 

Pracownia udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni: pracownikom muzeumna terenie muzeum.

 

§ 4

 

 

Osoba korzystająca z pracowni zobowiązana jest do szczegółowego zapoznania się z regulaminem pracowni i jego ścisłego przestrzegania.

 

 

§ 5

  

Czytelnicy, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu oraz nie przestrzegają zaleceń pracownika pracowni mogą zostać czasowo lub stale pozbawieni prawa do korzystania ze zbiorów i na mocy postanowienia Dyrektora Muzeum.

 

 

§ 6

 

 

1. Fotografowanie materiałów przez czytelników jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika pracowni.

 

 

2. Nie fotografuje się materiałów zniszczonych, chronionych prawem autorskim i zastrzeżonych odrębnymi przepisami.

 

 

 

3. Pracownia nie prowadzi usług reprograficznych.

 

 

§ 7

 

 

1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pozycje, z których korzysta.

 

 

2. W przypadku pozycji zniszczonych, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznych lub im odpowiadających (np.: ten sam tytuł w innym wydaniu).

 

 

3. Jeśli nie istnieje taka możliwość, wnosi on ekwiwalent w wysokości trzykrotnej aktualnej ceny rynkowej zniszczonej pozycji.

 

 

4. Czytelnik pokrywa całkowity koszt naprawy, renowacji materiałów pracowni przez siebie uszkodzonych.

 

 

5. W przypadku zniszczenia materiałów w stopniu uniemożliwiającym ich naprawę lub czyniących ją ekonomicznie niecelową zastosowanie mają regulacje zawarte w punktach 2. i 3. niniejszego paragrafu.

 

 

 

§ 8

 

 

Pracownia czynna jest w dni robocze w godzinach pracy muzeum.

 

 

§ 9

  

Korzystających z księgozbioru obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz rozmów przez telefon komórkowy.

 

 

§ 10

 

 

1. W przypadkach nie przewidzianych regulacjami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Dyrektor Muzeum zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

2.Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane na podstawie odrębnych zarządzeń Dyrektora Muzeum.

 

 

§ 11

 

 

Niniejszy regulamin pracowni jest wewnętrznym aktem normatywnym Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

 

 

 

II. Zasady korzystania z Czytelni obowiązujące pracowników Muzeum.

 

 

§ 12

 

 

 1. Pracownik muzeum ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia do 10 jednostek inwentarzowych, korzystając na terenie muzeum.

 

 

2. Pozycje wypożycza się na okres do 1/2 roku, po czym pracownik powinien je zwrócić lub odnowić wpis.

 

 

§ 13

 

 

Wypożyczenia ewidencjonowane są:

 

 

a) za pomocą wpisu wypełnionego i podpisanego przez pracownika.

 

 

 § 14

 

 

Wpis dokonywany jest w kartę wypożyczeń.

 

 

§ 15

 

 

1. Pracownik może wypożyczać materiały wyłącznie osobiście i na miejscu.

 

 

2. Zabrania się pożyczania materiałów z pracowni osobom trzecim.

 

 

§ 16

 

 

Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały.

 

 

§ 17

 

 

Korzystanie ze starodruków i innych zbiorów specjalnych dozwolone jest wyłącznie na miejscu, po uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum.

 

 

§ 18

 

 

Pracownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów w przypadku przejścia na emeryturę, wygaśnięcia umowy o pracę lub też uzyskania urlopu bezpłatnego dłuższego niż pół roku.

 

 

§ 19

 

 

Pracownik ma obowiązek okazać wszystkie wypożyczone materiały pracownikowi pracowni naukowej i przeprowadzającym skontrum.

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce