• Kalendarium wydarzeń
 • Licznik Odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 575545
  Odwiedzin dzisiaj: 20

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 • Regulamin zwiedzania

   

  REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I ZWIEDZANIA MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE

   

  § 1 Postanowienia ogólne

   

  1. Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów (zwanego dalej Muzeum) określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów oraz zwiedzania Muzeum.

  2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających:

   1. w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

   2. w poniedziałek - dzień pracy wewnętrznej bez zwiedzania

   3. w niedzielę w godzinach od 12.00 do 16.00

  3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum są dostępne na stronie www.muzeum.belchatow.pl oraz w sekretariacie Muzeum.

  4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa wchodząca na zwiedzanie nie może liczyć więcej niż 30 osób.

  5. Podstawą wejścia na teren muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu.

  6. W każdą niedzielę wstęp do muzeum jest nieodpłatny.

  7. W dni powszednie w godzinach pracy Muzeum możliwe jest zwiedzanie z przewodnikiem wg cennika.

  8. Usługę zwiedzania z przewodnikiem dla grup zorganizowanych należy zgłosić z tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub online przy zakupie biletu.

  9. Wstęp bezpłatny do Muzeum (przysługuje dzieciom do lat trzech, pracownikom muzeów na podstawie ważnej legitymacji, członkom władz samorządowych powiatu bełchatowskiego, miasta i gminy Bełchatów, honorowym obywatelom miasta Bełchatowa, członkom Stowarzyszeń współpracujących z muzeum, nauczycielom sprawującym opiekę nad grupami młodzieży szkolnej ( 1 opiekun na każde 15 osób), osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, studentom Uniwersytetu Pierwszego Wieku za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

   

  § 2 Zasady zwiedzania Muzeum

   

  1. Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest na 30 minut przed zamknięciem .

  2.  Zwiedzający Muzeum zobowiązani są do pozostawienia w szatni: okryć wierzchnich, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych, nakryć głowy. Za rzeczy pozostawione na terenie muzeum dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

  3.  Zabrania się zwiedzającym wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.

  4. Zabrania się dotykania eksponatów znajdujących się w salach ekspozycyjnych.

  5. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów z użyciem lampy błyskowej.

  6. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów, napojów alkoholowych, palić wyrobów tytoniowych, a także wszelkich innych używek.

  7. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do muzeum, za wyjątkiem psa przewodnika.

  8. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

  9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi muzeum.

  10. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor muzeum w dni powszednie,

  od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00.

   

  § 3 Sprzedaż i rezerwacja biletów

   

  1. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.

  2. Zakupu biletów można dokonać na stronie internetowej www.muzeum.belchatow.pl lub w kasie Muzeum.

  3. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.muzeum.belchatow.pl oraz w kasie Muzeum.

  4. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.muzeum.belchatow.pl

  5. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.

  6. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN) oraz akceptuje płatności bezgotówkowe.

  7. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w kasie.

  8. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę w terminach zgodnych
   z obowiązującymi przepisami prawa.

  9. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu telefonicznej rezerwacji terminu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.(maksymalnie 30 osób).

   

  § 4 Rezerwacja i zakup biletów online

   

  1. Zakupu biletów na zwiedzanie samodzielne oraz wydarzenia można dokonywać poprzez stronę internetową www.muzeum.belchatow.pl.

  2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów online należy zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zakupu biletów.

  3. W ramach zwiedzania indywidualnego każda osoba w ramach jednej rezerwacji może kupić do 10 biletów.

  4. Bilet zakupiony online należy okazać pracownikowi muzeum przy wejściu na wystawę lub wydarzenie.

  5. Po opłaceniu zamówienia internetowego system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.

  6. Bilety zakupione online należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego. W przypadku zakupu biletu ulgowego, należy okazać również dokument uprawniający do ulgi.

  7. Bilet na zwiedzanie można kupić najpóźniej na 60 minut przed zamknięciem Muzeum. Po tym terminie bilety dostępne są tylko w kasie Muzeum, ale na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

  8. Zamówione poprzez stronę internetową bilety należy opłacić zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych w ciągu 30 minut od dokonania rezerwacji. Brak opłacenia biletów powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

  9. Przy zakupie biletów należy wypełnić formularz zakupu. Muzeum prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zakupu może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu.

   

  § 5 Ważność biletów i zwroty

   

  1. Bilety wstępu upoważniają do wstępu w dniu i o godzinie podanej na biletach.

  2. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.

  3. Biletów zakupionych online nie można wymienić na inny termin lub inny rodzaj biletu.

  4. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wybrane wydarzenia, a także do odwołania wydarzenia. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.muzeum.belchatow.pl lub na fanpage muzeum na Facebooku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach niezwłocznie po ich wystąpieniu. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za bilety lub usługi.

  5. Reklamacje dotyczące spraw innych niż zwroty można składać w terminie 14 dni od momentu zakupu lub daty wydarzenia, na które dokonano zakupu biletów, mailowo na adres muzeum@muzeum-belchatow.pl lub listownie na adres Muzeum Regionalne w Bełchatowie, ul.Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów. Muzeum rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

   


  § 6 Ochrona danych osobowych

   

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie (97-400) ul. Rodziny Hellwigów 11.

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów lub usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.

  3. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@muzeum.belchatow.pl

  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z systemu rezerwacji i sprzedaży, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

  a) w przypadku rezerwacji i zakupu bez faktury: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, kod pocztowy;

  b) w przypadku rezerwacji i zakupu z fakturą VAT: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, nazwa podmiotu gospodarczego, adres podmiotu (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość); NIP

  c) dane opcjonalne: numer telefonu.

  1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie
   w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

  4. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

  5. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

  6. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane
   w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

  7. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony
   w ust. 1 i 3.

  8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
   i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

   

  § 7 Postanowienia końcowe

   

  1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz online nie mogą być kopiowane, przerabiane.

  2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

  3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania zakupu biletów online prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w sekretariacie Muzeum (numer telefonu 44 633 11 33 lub na adres email: muzeum@muzeum-belchatow.pl

  4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez kupującego.

  5. Dokonywanie zakupu biletów online nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi kupujący, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta kupujący.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce