• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 575549
    Odwiedzin dzisiaj: 24

Regulamin Pracowni Naukowej

REGULAMIN PRACOWNI NAUKOWEJ MUZEUM REGIONALNEGO
W BEŁCHATOWIE
z dnia 1 grudnia 2017 r.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Pracownia naukowa Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, zwana dalej pracownia, jest księgozbiorem naukowym i służy wszystkim pracownikom Muzeum
2. Pracownia gromadzi, inwentaryzuje i kataloguje druki zwarte nowe, publikacje, książki, czasopisma oraz stare druki, rękopisy, materiały audiowizualne z dziedzin objętych statutową działalnością muzeum i dziedzin pokrewnych.
3. Zajmuje się wypożyczeniami w czytelni na potrzeby pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

§ 2

Korzystanie z pracowni naukowej jest bezpłatne.

§ 3

Pracownia udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni: pracownikom muzeum– na terenie muzeum.

§ 4

Osoba korzystająca z pracowni zobowiązana jest do szczegółowego zapoznania się z regulaminem pracowni i jego ścisłego przestrzegania.

§ 5

Czytelnicy, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu oraz nie przestrzegają zaleceń pracownika pracowni mogą zostać czasowo lub stale pozbawieni prawa do korzystania ze zbiorów i na mocy postanowienia Dyrektora Muzeum.

§ 6

1. Fotografowanie materiałów przez czytelników jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika pracowni.
2. Nie fotografuje się materiałów zniszczonych, chronionych prawem autorskim i zastrzeżonych odrębnymi przepisami.
3. Pracownia nie prowadzi usług reprograficznych.

§ 7

1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pozycje, z których korzysta.
2. W przypadku pozycji zniszczonych, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznych lub im odpowiadających (np.: ten sam tytuł w innym wydaniu).
3. Jeśli nie istnieje taka możliwość, wnosi on ekwiwalent w wysokości trzykrotnej aktualnej ceny rynkowej zniszczonej pozycji.
4. Czytelnik pokrywa całkowity koszt naprawy, renowacji materiałów pracowni przez siebie uszkodzonych.
5. W przypadku zniszczenia materiałów w stopniu uniemożliwiającym ich naprawę lub czyniących ją ekonomicznie niecelową zastosowanie mają regulacje zawarte w punktach 2. i 3. niniejszego paragrafu.

§ 8

Pracownia czynna jest w dni robocze w godzinach pracy muzeum.

§ 9

Korzystających z księgozbioru obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz rozmów przez telefon komórkowy.

§ 10

1. W przypadkach nie przewidzianych regulacjami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Dyrektor Muzeum zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane na podstawie odrębnych zarządzeń Dyrektora Muzeum.

§ 11

Niniejszy regulamin pracowni jest wewnętrznym aktem normatywnym Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

II. Zasady korzystania z Czytelni obowiązujące pracowników Muzeum.

§ 12

1. Pracownik muzeum ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia do 10 jednostek inwentarzowych, korzystając na terenie muzeum.
2. Pozycje wypożycza się na okres do 1/2 roku, po czym pracownik powinien je zwrócić lub odnowić wpis.

§ 13

Wypożyczenia ewidencjonowane są za pomocą wpisu wypełnionego i podpisanego przez pracownika.

§ 14

Wpis dokonywany jest w kartę wypożyczeń.

§ 15

1. Pracownik może wypożyczać materiały wyłącznie osobiście i na miejscu.
2. Zabrania się pożyczania materiałów z pracowni osobom trzecim.

§ 16

Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały.

§ 17

Korzystanie ze starodruków i innych zbiorów specjalnych dozwolone jest wyłącznie na miejscu, po uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum.

§ 18

Pracownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów w przypadku przejścia na emeryturę, wygaśnięcia umowy o pracę lub też uzyskania urlopu bezpłatnego dłuższego niż pół roku.

§ 19


Pracownik ma obowiązek okazać wszystkie wypożyczone materiały pracownikowi pracowni naukowej i przeprowadzającym skontrum.

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce