• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 575557
    Odwiedzin dzisiaj: 32

Deklaracja dostępności Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Muzeum Regionalne w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://muzeum.belchatow.pl/.

 

    1. Data publikacji strony internetowej:

    2. Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą
   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

     1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:   

     2. Treści archiwalne, nie mające wpływu na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Bełchatowie  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

     3. Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych     

Wyłączenia               

    1. Mapy

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

     1. Deklarację sporządzono dnia: 

     2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ida Sidorczuk.

E-mail: i.sidorczuk@muzeum-belchatow.pl

Telefon: 446331133

 

Każdy ma prawo:

   1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   

   3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 1dane kontaktowe osoby zgłaszającej,   

 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,   

 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Adres: Muzeum Regionalne w Bełchatowie ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów

E-mail: muzeum@muzeum-belchatow.pl

Telefon: 446331133

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

 

Budynek, w którym znajduje się siedziba Muzeum, posiada trzy wejścia. Od strony południowej znajduje się wejście z podjazdem dla osoób poruszajacych się na wózkach (bez barier architektonicznych). Chęć skorzystania z wejścia należy zgłosić w sekretariacie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie pod numerem telefonu 446331133.  Nawierzchnia przed wejściami do budynku jest wyłożona kostką brukową. Podjazd dla osób poruszających się na wózkach jest betonowy.

Budynek Muzeum posiada trzy kondygnacje (poziom -1,parter, I piętro). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. Korytarze prowadzą do miejsc ekspozycji, biblioteki, archiwum, sal projekcyjnych oraz magazynów muzealnych. W budynku nie ma windy.

Budynek Muzeum jest przystosowany częściowo do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wystawy stałej na parterze można dostać się wejściem od strony południowej.

Muzeum nie posiada wydzielonej przestrzeni parkingowej. Znajduje się w otoczeniu parku. Najbliższy parking znajduje się przy ulicy W. Pileckiego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Muzeum nie podsiada tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

  

Ułatwienia


Dostępność plików w formacie PDF do pobrania na stronie internetowej Muzeum.

 

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum na bieżąco prowadzi prace techniczne na swojej stronie internetowej, aby dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych.


   

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce