• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 48860
    Odwiedzin dzisiaj: 8

Muzealne Spotkania z Fotografią

Regulamin
Cel konkursu
1. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego
2. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum
3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej
4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
5. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem
nieukończenia 20 roku życia
2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne
wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie
itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu
3. Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiająca w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje
spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.)
4. Podstawą wykonywania zdjęć w muzeum jest uzyskanie zgody na fotografowanie
5. Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie wykonanych fotografii
6. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm
7. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać
8. Wskazane jest nadsyłanie prac poprzez szkoły, instytucje i organizacje pośredniczące w przeprowadzeniu konkursu (przesyłka
powinna być sztywno opakowana)
9. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego, nazwę
i adres szkoły, placówki prowadzącej zajęcia fotograficzne albo organizacji propagującej fotografię, imię i nazwisko nauczyciela lub
opiekuna oraz dopisek „MSzF 2018”
10. Do zdjęć należy dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa. Formularz znajduje się na stronie
www.mszf.px.pl/zglo/pol.doc
11. Do fotografii cyfrowych należy również dołączyć ich wersję elektroniczną zapisaną w oryginalnej wielkości i rozdzielczości,
w formacie JPG lub TIF
12. Udział w konkursie mogą również wziąć uczniowie, którzy przygotowali multimedialny fotoreportaż (fotokast) tematycznie związany
z muzeum
13. Każdy autor może nadesłać 1 samodzielnie wykonany fotokast
14. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę
15. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut
16. Multimedialny fotoreportaż powinien być zapisany na CD lub DVD w formacie MOV (kompresja: H.264, zalecana rozdzielczość:
720 x 576 / 768 x 576, klatki na sekundę: 25) albo w formacie WMV (Windows Movie Maker)
17. Fotokast w innym języku niż polski lub angielski wymaga dołączenia napisów bądź listy dialogowej w języku angielskim
18. CD lub DVD zawierające multimedialny fotoreportaż należy opisać na etykiecie płyty (schemat opisu – punkt 9)
19. Do multimedialnego fotoreportażu należy dołączyć czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie uczestnictwa – fotokast”. Formularz
znajduje się na stronie www.mszf.px.pl/zglo/pol_cast.doc
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów
2. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej
3. Wyniki konkursu podane również będą na stronach internetowych muzeum
Zastrzeżenia organizatorów
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki
2. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane
3. Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych (w internecie, prasie, telewizji,
katalogach i plakatach wystaw oraz innych wydawnictwach promujących konkurs)
5. Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów
6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane
Terminarz konkursu
1. Nadsyłanie prac do 15.06.2018 r.
2. Ocena jury do 15.07.2018 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 8.08.2018 r.
4. Otwarcie wystawy połączone z wręczaniem nagród – 20.09.2018 r.
Biuro organizacyjne
Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin
tel. 94 343 20 11, fax 94 343 12 20
e-mail: mwk@px.pl, http://www.mszf.px.pl

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2018
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce