• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 25742
    Odwiedzin dzisiaj: 42

Muzealne Spotkania z Fotografią

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu
1. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego.
2. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum.
3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej.
4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.
5. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 18 roku życia.
2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty 
    (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich
    architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.
3. Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiająca w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum
    (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).
4. Podstawą wykonywania zdjęć w muzeum jest uzyskanie zgody na fotografowanie.
5. Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie wykonanych fotografii.
6. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.
7. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
8. Zgłaszana praca powinna być sztywno opakowana.
9. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego, nazwę i adres szkoły,
    placówki prowadzącej zajęcia albo organizacji propagującej fotografię, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna oraz dopisek "MSzF 2017".
10. Do zdjęć należy dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa, który można pobrać w siedzibie muzeum lub ze strony  internetowej
    muzeum: http://www.muzeum-belchatow.pl/muzealne-spotkania-z-fotografia.html
11. Do fotografii cyfrowych należy również dołączyć ich wersję elektroniczną zapisaną w oryginalnej wielkości i rozdzielczości, w formacie JPG lub TIF.
12. Udział w konkursie mogą również wziąć uczniowie, którzy przygotowali multimedialny fotoreportaż (fotokast) tematycznie związany z muzeum.
13. Każdy autor może nadesłać 1 samodzielnie wykonany fotokast.
14. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę.
15. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut.
16. Multimedialny fotoreportaż powinien być zapisany na CD lub DVD w formacie MOV (kompresja: H.264, zalecana rozdzielczość: 720 x 576 / 768 x 576,
      klatki na sekundę: 25) albo w formacie WMV (Windows Movie Maker).
17. Fotokast w innym języku niż polski lub angielski wymaga dołączenia napisów bądź listy dialogowej w języku angielskim.
18. CD lub DVD zawierające multimedialny fotoreportaż należy opisać na etykiecie płyty (schemat opisu - punkt 9).
19. Do multimedialnego fotoreportażu należy dołączyć czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie uczestnictwa”. Formularz można pobrać w siedzibie muzeum 
      lub ze strony: http://www.muzeum-belchatow.pl/muzealne-spotkania-z-fotografia.html

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
3. Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej muzeum.

Zastrzeżenia organizatorów
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.
2. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
3. Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych (w internecie, prasie, telewizji, katalogach
    i plakatach wystaw oraz innych wydawnictwach promujących konkurs).
5. Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów.
6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.

Terminarz konkursu
1. Dostarczanie prac do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie (ul. Rodziny Hellwigów 11) do 05.06.2017 r.
2. Wytypowane prace wezmą udział w kolejnym etapie konkursu i zostaną poddane ocenie jury z Muzeum w Koszalinie do 15.07.2017 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 8.08.2017 r.
4. Otwarcie wystawy prac nagrodzonych w Muzeum w Koszalinie połączone z wręczaniem nagród - 21.09.2017 r.
5. Plener fotograficzny dla dzieci i młodzieży oraz seminarium dla nauczycieli i opiekunów 21-24.09.2017 r. (udział w plenerze biorą nagrodzeni
    i wyróżnieni uczestnicy oraz ich nauczyciele).

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2018
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce