• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 25742
    Odwiedzin dzisiaj: 42

Moja Przygoda w Muzeum

MOJA PRZYGODA W MUZEUM

R  E  G  U  L  A  M  I  N
 
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
Obszarem realizacji projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane
w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć
w instytucjach i ośrodkach kultury.
Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik projektu powinien dokonać wyboru, co z obszaru realizacji wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.
Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.
Akceptowane prace:
• prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
(prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
• formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
• grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)
Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:
• pełne imię i nazwisko autora pracy
• dokładny wiek autora pracy
• tytuł pracy
• pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego


Prace należy dostarczyć do 1 czerwca 2017 roku na adres:
MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE
UL. RODZINY HELLWIGÓW 11
97 – 400 BEŁCHATÓW
tel. (44) 633 11 33
www.muzeum.belchatow.pl

Kolejny etap Konkursu odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Przegląd nadesłanych prac odbywać będzie się na początku lipca 2017 roku. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (jury Konkursu) przyznają równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia
w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat, oraz zakwalifikują najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą.
Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na galę podsumowującą (około połowy września 2017 roku) połączoną
z wręczeniem nagród, wernisażem wystawy, panelem dyskusyjnym i warsztatami. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Uwagi organizatora:
• prace plastyczne nadesłane na Międzynarodowy Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych
(w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt a także na stronie internetowej Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu);
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
• prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
• prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do Konkursu;
• zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2018
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce