• Kalendarium wydarzeń
  • Licznik Odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 145855
    Odwiedzin dzisiaj: 11

III Bełchatowskie cuda-wianki

 

Regulamin konkursu pt.: „III BEŁCHATOWSKIE CUDA-WIANKI”

 


I. ORGANIZATOR


1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie.


2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora
www.muzeum.belchatow.pl oraz Urzędu Miasta Bełchatowa - www.belchatow.pl


II. CEL I WARUNKI UCZESTNICTWA


1.Konkurs jest adresowany do mieszkańców miasta Bełchatowa. W Konkursie można brać udział indywidualnie lub grupowo. Osoba zgłaszająca wianek do konkursu musi być pełnoletnia.


2. Celem konkursu jest kultywowanie i promowanie tradycji ludowych i polskiego folkloru - „Nocy świętojańskiej”, kształcenie wrażliwości kolorystycznej oraz aktywizacja i integracja mieszkańców miasta Bełchatowa i regionu.

 

3. Przedmiot konkursu: wianek świętojański powinien być wykonany z żywego materiału roślinnego plus przymocowana trwale świeca (świece). Średnica wianka powinna wynosić minimum 25 cm (niedopuszczalne jest używanie jako podkładki styropianu).

 

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi.

 5. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko uczestnika ( lub nazwę grupy, rodziny) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony Muzeum Regionalnego w zakładkach: Aktualności i Konkursy).

 6. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy podczas Pikniku Świętego Jana 23 czerwca 2018 r. w parku przy Muzeum Regionalnym
w Bełchatowie oraz zaprezentowanie fotografii nagrodzonych wianków na stronie internetowej Organizatora
www.muzeum.belchatow.pl. oraz Urzędu Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl.

 

8. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.

 9. Termin: wianki należy przynosić w dniu 23 czerwca 2018 r. do godziny 18:00 do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Osoby odpowiedzialne: Alicja Czechowska, Magdalena Marciniak-Darda.

 

III. OCENA I NAGRODY

 1. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.

2. Kryterium oceny:

 -  staranność i estetyka wykonania,

-  dobór materiałów,

- zgodność z wymogami regulaminu.

 3. Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 czerwca 2016 r. do godz. 21.00 w Parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie podczas Pikniku Świętego Jana.

 5. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom i dyplomów wszystkim uczestnikom oraz puszczeniem wianków na wodę o godz. 21.30.

 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 7. Protokół z posiedzenia jury oraz zdjęcia nagrodzonych wianków zostaną zamieszczone na stronie Organizatora www.muzeum.belchatow.pl.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.

 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.

3. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator konkursu.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.


Marek Tokarek
Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

 

MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE © 2020
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Strony o Sztuce