Status prawny

Podstawą prawną funkcjonowania Muzeum Regionalnego w Bełchatowie jest:

1. Ustawa z dnia 26 marca 2012 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406).
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996r . o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz.987)
3. Statut Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Przedmiot działalności i kompetencji Muzeum stanowią następujące funkcje:
Terenem działania Muzeum Regionalnego w Bełchatowie jest obszar miasta i powiatu bełchatowskiego. Muzeum Regionalne w Bełchatowie jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.
Pracownicy naszego muzeum zajmują się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów i dokumentów związanych z historią naszego miasta i regionu. Prowadzimy działalność wystawienniczą z zakresu historii, historii regionu oraz sztuki.
Swoją działalnością staramy się kontynuować tradycje centrum kulturalnego, jakim przez wieki był dwór na ziemiach polskich.

Kompetencje usługowe Muzeum reguluje regulamin zwiedzania oraz cennik.

Zamówienia publiczne Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Załatwianie spraw
Informacje istotne w sprawach zwiedzania wystaw stałych i czasowych  oraz  działalności edukacyjnej, znajdują się na oficjalnej stronie muzeum.
Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio u Dyrektora muzeum. Dyrektor przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu wizyty w sekretariacie Muzeum.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Komputerowe katalogi zbiorów
Księgi inwentarzowe i karty katalogowe eksponatów
Ewidencja umów zakupu i darowizn
Księga depozytów
Księgi inwentarzowe nie muzealiów
Spisy zdawczo – odbiorcze dokumentów przekazywanych do archiwum
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Księga kontroli zewnętrznych
Rejestr delegacji pracowników
Księgi środków trwałych
Książka druków ścisłego zarachowania
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr sprzedanych wydawnictw
Archiwum zakładowe Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

Informacje nieudostępnione
Procedurę dostępu do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), a w szczególności:

Art. 10.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. pobierz wniosek
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 13.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.