• Drukuj

 

Załącznik nr 1

 

do Zarządzenia nr 6/2017

 

Dyrektora Muzeum Regionalnego

 

w Bełchatowie z dnia 24.01.2017 r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

MUZEUM REGIONALNEGO W BEŁCHATOWIE

 

Rozdział 1.

 

Postanowienia ogólne


 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, zwany dalej Regulaminem, określa między innymi: strukturę organizacyjną,

 

zasady zarządzania oraz podział i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum.

 

 

 

§ 2. Muzeum Regionalne działa na podstawie aktów prawnych regulujących zasady i tryb pracy samorządowych instytucji kultury, w szczególności:

 

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987 ze zm.);

   

 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.);

   

 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);

   

 4. Statutu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie przyjętego uchwałą Nr XX/164/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23 marca 2016 r.

 

 

 

§ 3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie jest mowa o:

 

 1. Regulaminie- należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Muzeum Regionalnego w Bełchatowie;

 2. Statucie- należy przez to rozumieć Statut Muzeum Regionalnego w Bełchatowie przyjęty uchwałą Nr XX/164/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z

  dnia 23 marca 2016 r.;

 3. Muzeum- należy przez to rozumieć Muzeum Regionalne w Bełchatowie;

 4. Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum Regionalnego w Bełchatowie;

 5. Kierowniku- należy przez to rozumieć Kierownika Administracyjnego.

 

 

 

§ 4. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury pod

 

pozycją Nr 4, dla których organizatorem jest Miasto Bełchatów.

 

§ 5. Cele Muzeum określa Statut.

 

§ 5.1. Celem Muzeum jest w szczególności gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Bełchatowa oraz ziemi

 

bełchatowskiej o charakterze materialnym i niematerialnym.

 

2. Muzeum prowadzi działania o charakterze naukowym, kulturalnym i edukacyjnym.

 

 

 

Rozdział 2.

 

Struktura organizacyjna Muzeum

 

§ 6. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:

 

1.Stanowiska kierownicze:

 

1) Dyrektor Muzeum,

 

2) Główny Księgowy,

 

3)Kierownik Administracyjny (jednocześnie Kierownik Działu Administracyjnego).

 

2.Komórki organizacyjne:

 

 1. Dział Oświatowy;

 2. Dział Merytoryczny;

 3. Dział Administracyjny.

 

Działem Administracyjnym nadzoruje i zarządza Kierownik.

 

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

 

 

 

3. Graficzny schemat organizacyjny obrazujący strukturę organizacyjną Muzeum stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 3.

 

Podstawowe zasady zarządzania

 

§ 7.1.Muzeum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Bełchatowa w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i

 

prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

2. W przypadku nieobecności Dyrektora z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn zastępstwo pełni Kierownik.

 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora i Kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez Dyrektora lub Kierownika pracownik na podstawie

 

pisemnego upoważnienia.

 

4. Główny Księgowy odpowiedzialny jest za całokształt gospodarki finansowej Muzeum prowadzonej na zasadach określonych dla samorządowych

 

instytucji kultury.

  

Rozdział 4.

 

Podział organizacji zadań

 

§ 8.1. Dyrektor wykonuje zadania określone w Statucie, wynikające z planu pracy Muzeum oraz właściwych przepisów prawa.

 

2. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych w imieniu Muzeum.

 

3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio Główny Księgowy, Kierownik Administracyjny oraz pracownicy merytoryczni.

 

4. Dyrektor może upoważnić pracownika, który udziela informacji, w tym środkom masowego przekazu, w sprawach dotyczących działalności Muzeum.

 

5. Dyrektor ustanawia pełnomocnictwa określa ich zakres do dokonywania w imieniu Muzeum czynności prawnych podczas dłuższej usprawiedliwionej

 

nieobecności dyrektora.

 

 

 

§ 9.1 Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

 

2. Główny Księgowy każdorazowo dokonuje kontrasygnaty czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązań pieniężnych.

 

3. Do zadań Głównego Księgowego należy, w szczególności:

 

 1. terminowe opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia zakładowego planu kont wraz z zasadami rachunkowości, prowadzenia ksiąg

  rachunkowych oraz wyceny pasywów i aktywów, tworzenie zasad polityki rachunkowości i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących

  funkcjonowanie gospodarki finansowej Muzeum;

 2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych


  z planem finansowym Muzeum, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 3. terminowe opracowanie rocznych planów finansowych oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją;

 4. bieżące sprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki

  finansowe;

 5. ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów finansowych;

 6. dokonywanie operacji finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 7. bieżące prowadzenie pełnej i kompletnej dokumentacji finansowej;

 8. sprawdzanie poprawności dokumentacji wynagrodzeń pracowników oraz terminu dokonywania wypłaty;

 9. terminowe sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących gospodarki finansowej;

 10. organizowanie i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych ze sprawami

  materiałowo inwentaryzacyjnymi;

 11. prowadzenie ewidencji podatkowej i całej dokumentacji rozliczeniowej związanej

  z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych;

 12. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 13. sprawowanie bieżącego nadzoru nad celowością i gospodarnością wydatków oraz cykliczne informowanie Dyrektora w przedmiotowym zakresie.

 

 

 

§ 10.1. Kierownik Administracyjny jest jednocześnie Kierownikiem Działu Administracyjnego i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

 

2. Do zadań Kierownika Administracyjnego należy, w szczególności:

 

 1. planowanie i organizowanie pracy wynikającej z zakresu działania podległego Działu;

 2. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań Działu Administracyjnego;

 3. przekazywanie danych niezbędnych do sporządzenia wymaganych sprawozdań;

 4. przygotowanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Dyrektora;

 5. przedstawienie Dyrektorowi informacji dotyczących potrzeb związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległego Działu;

 6. podpisywanie korespondencji wychodzącej na zewnątrz po uzyskaniu akceptacji Dyrektora z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Dyrektora;

 7. wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności oraz zleconych przez Dyrektora.

 

2. Kierownik łącznie z Głównym Księgowym posiada pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków finansowych

 

oraz majątkowych w imieniu Muzeum.

 

 

 

 

 

Rozdział 5.

 

Zakresy działania komórek organizacyjnych

 

§ 11.1. Dział Oświatowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

 

2. Do zadań Działu Oświatowego należy, w szczególności:

 

 1. organizowanie lekcji muzealnych;

 2. współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, innymi muzeami i instytucjami kultury;

 3. opracowanie materiałów do publikacji;

 4. gromadzenie prasy, publikacji oraz wszelkich dokumentów dotyczących Bełchatowa i regionu;

 5. prowadzenie biblioteki muzealnej i czytelni;

 6. gromadzenie i pozyskiwanie zbiorów bibliotecznych;

 7. ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych;

 8. wypożyczanie książek i udostępnianie materiałów w czytelni;

 9. gromadzenie prasy lokalnej, publikacji dotyczącej Muzeum, regionu Bełchatowa oraz czasopism popularno-naukowych;

 10. wykonywanie zdjęć (wystaw, koncertów, seminariów itp.), dokumentowanie i archiwizowanie.

 

Odpowiedzialność:

 

Pracownicy Działu Oświatowego są odpowiedzialni za: gromadzenie i opiekę nad zbiorami bibliotecznymi, promowanie muzeum na zewnątrz,

 

współpracę ze szkołami prowadzenie lekcji muzealnych oraz dokumentowanie wydarzeń muzealnych.

 

 

 

§ 12. 1. Dział Merytoryczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

 

 

 

2. Do zadań Działu Merytorycznego należy, w szczególności:

 

 1. gromadzenie eksponatów z zakresu: militariów, sztuki, numizmatyki, archeologii, etnografii, historii i historii regionu;

 2. prowadzenie lekcji muzealnych;

 3. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów;

 4. przechowywanie zgromadzonych muzealiów w prawidłowych warunkach oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;

 5. zabezpieczenie i konserwacja muzealiów;

 6. organizowanie wystaw stałych i czasowych;

 7. organizowanie działalności naukowo-badawczej (konferencje naukowe

  i popularnonaukowe, kwerendy);

 8. organizowanie działalności oświatowej (odczyty, prelekcje, sympozja, koncerty, lekcje muzealne, warsztaty);

 9. opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników po wystawach, wyników badań, albumów, widokówek i itp.;

 10. współpraca z innymi muzeami i organizacjami kulturalnymi;

 11. oprawa plastyczna wystaw (plansz, podpisów);

 12. dbanie o estetykę pomieszczeń-wykonywanie dekoracji do pomieszczeń muzealnych;

 13. prowadzenie kroniki muzealnej.

 

Odpowiedzialność:

 

Pracownicy Działu Merytorycznego są odpowiedzialni za: gromadzenie, katalogowanie zbiorów muzealnych z poszczególnych działów, nadzór i dbanie

 

o eksponaty. Prowadzenie prac naukowo-badawczych, przeprowadzanie kwerend ze starszymi mieszkańcami miasta i powiatu bełchatowskiego.

 

Organizacja wystaw, prowadzenie lekcji muzealnych. Opracowania i publikowanie katalogów, publikacji oraz badań naukowych. Realizację zadań

 

statutowych, promowanie działalności Muzeum.

  

§ 13.1. Dział Administracyjny podlega bezpośrednio Kierownikowi Administracyjnemu.

 

 

 

2. Do zadań Działu Administracyjnego należy, w szczególności:

 

 1. realizacja zadań wynikających z programu działania Muzeum;

 2. zabezpieczenie techniczne i gospodarcze budynku Muzeum;

 3. prowadzenie sekretariatu;

 4. zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. oraz pod względem sanitarnym i porządkowym;

 5. prowadzenie spraw kadrowych i dyscypliny pracy;

 6. gromadzenie przepisów normatywnych i zapoznanie z nimi pracowników Muzeum;

 7. sporządzanie sprawozdań GUS i innych;

 8. prowadzenie dokumentacji materiałów gospodarczych;

 9. nadzór i zabezpieczenie majątku ruchomego Muzeum;

 10. wystawianie rachunków na usługi świadczone w Muzeum;

 11. prowadzenie archiwum muzealnego:

 

  1. odbieranie przekazywanych dokumentów z poszczególnych komórek,

  2. segregacja dokumentów,

  3. przygotowanie dokumentów do brakowania,

  4. ustalenie terminów przekazywania akt do archiwum;

 

 1. wykonywanie innych zadań wskazanych przez Dyrektora.

 

Odpowiedzialność:

 

Pracownicy Działu Administracyjnego są odpowiedzialni za: realizację zadań wynikających z działalności Muzeum, prowadzenie i obsługę sekretariatu,

 

zabezpieczanie techniczne i sanitarne. Organizację pracy i spraw personalnych, wynagradzanie pracowników. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Dbanie o pomieszczenia, sprzęt.

 

 

 

§ 14.1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

 

2. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy, w szczególności:

 

1) opracowywanie oraz aktualizacja projektów wymaganych przepisami prawa wszelkiej dokumentacji wewnętrznej w zakresie Polityki Bezpieczeństwa

 

Informacji i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Muzeum,

 

2) nadzór i monitoring nad prawidłowym stosowaniem dokumentów wymienionych w pkt 1), w szczególności w zakresie corocznie przeprowadzanej analizy

 

ryzyka związanej z obszarem bezpieczeństwa informacji w tym, przetwarzania danych osobowych,

 

3) kontrolowanie podmiotów trzecich, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe, pod względem zabezpieczenia tych danych,

 

4) współpraca z GIODO w zakresie rejestracji zbiorów, stosowania zaleceń i interpretacji,

 

5) sprawowanie nadzoru nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (odpowiednie zamki do drzwi, kraty szafy

 

metalowe, szafy pancerne i właściwy nadzór nad kluczami do tych pomieszczeń), a także organizacyjnych

 

i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych,

 

6) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad prowadzeniem ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych,

 

7) nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom,

 

8) prowadzenie wykazów zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Muzeum,

 

9) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Muzeum,

 

10) realizacja procedur związanych ze zgłaszaniem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w

 

Muzeum i podlegających rejestracji,

 

11) planowanie i organizowanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w tym szkolenia wstępne i okresowe oraz informowanie pracowników o

 

zmianach w systemie ochrony danych osobowych Muzeum,

 

12) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Muzeum, podejmowanie wszelkich działań w celu przywrócenia stanu prawidłowego,

 

identyfikowanie przyczyn naruszenia i osób odpowiedzialnych oraz przedstawianie wniosków Dyrektorowi Muzeum,

 

13) prowadzenie kontroli stanowisk pracy pod kątem zgodności działań z Ustawą o ochronie danych osobowych i pozostałych przepisów w tym zakresie,

 

14) inicjowanie i nadzorowanie wdrażania procedur dotyczących przetwarzania informacji oraz ocenianie ich adekwatności i skuteczności oraz poprawności

 

stosowania przez właściwych pracowników,

 

15) opiniowanie wzorów dokumentów, w tym w szczególności klauzul w dokumentach dotyczących ochrony danych osobowych,

 

16) prowadzenie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa, sporządzanie raportów wraz z zaleceniami zmian i przygotowanie wniosków

 

rejestracyjnych,

 

17) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Odpowiedzialność:

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzialny za: prowadzenie kontroli stanowisk pracy, prowadzenie okresowej kontroli stanu

 

bezpieczeństwa i sporządzanie raportów, właściwy nadzór nad kluczami do poszczególnych pomieszczeń. Prowadzenie ewidencji z zakresu ochrony danych

 

osobowych, prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych. Wykaz zbiorów ochrony danych osobowych.

 

Udział w szkoleniach wstępnych i okresowych. Informować pracowników o zmianach w systemie ochrony danych osobowych Muzeum.

 

 

 

 

 

Rozdział 6.

 

 

 

Gospodarka finansowa Muzeum

 

 

 

§ 15.1 Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

 


o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych przepisów prawa w przedmiotowym zakresie.

 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, ustalany i zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 

3. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

 

4. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Prezydent Miasta Bełchatowa.

 

 

 

 

 

Rozdział 7.

 

Tygodniowy rozkład czasu pracy Muzeum

 

 

 

§ 16. Szczegółowy tygodniowy rozkład czasu pracy Muzeum określa Regulamin Pracy Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

 

Rozdział 8.

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 17. Obowiązki Muzeum jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników związane z procesem pracy określa Regulamin Pracy Muzeum

 

Regionalnego w Bełchatowie.

 

 

 

 

 

Rozdział 9.

 

Zasady podpisywania i obiegu pism oraz dokumentów

 

 

 

§ 18. Zasady podpisywania i obiegu pism oraz dokumentów określa Instrukcja Kancelaryjna Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, oraz Instrukcja o zasadach sporządzania i obiegu dokumentacji finansowo-księgowej w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.