Likwidacja Biblioteki muzealnej

Z dniem 1 września 2017 roku nastąpi likwidacja biblioteki muzealnej, mieszczącej się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, a wraz z nią likwidacja stanowiska pracy - bibliotekarz.

Godziny

Poniedziałek - 9.00 - 15.00,
Wtorek - godz. 9.00 - 18.00,
Środa - godz. 9.00 - 18.00,
Czwartek - godz. 9.00 - 18.00,
Piątek - godz. 9.00 - 18.00,
Sobota - muzeum nieczynne (możliwość zwiedzania grupowego za wcześniejszym uzgodnieniem),
Niedziela - godz. 11.00 - 17.00.

111

Zaproszenie do składania ofert na XXXVIII Dni Bełchatowa

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

na zabezpieczenie  OBSŁUGI CATERINGOWEJ podczas plenerowej imprezy kulturalnej XXXVIII Dni Bełchatowa w dniach 1 - 2 lipca 2017 r. na terenie parku przy Muzeum Regionalnym  w Bełchatowie.

 

 W imieniu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie zapraszam do składania ofert, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.  907 z późn. zm). Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

I. Przedmiotem Zamówienia jest:

Zabezpieczenie obsługi cateringowej imprezy kulturalnej XXXVIII Dni Bełchatowa w dniach  1 – 2 lipca 2017 r. na terenie parku  przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

II. Zakres obsługi :

1/ dostarczenie na własny koszt na miejsce imprezy oraz rozstawienie w sposób uzgodniony  z Organizatorem (załącznik nr 1), 80kompletów tzw. ławo-stołów biesiadnych, zabezpieczając w ten sposób 640 miejsc siedzących pod parasolami (lub innym zadaszeniem) o jednakowym wyglądzie, od dn. 01.07.2017 r. godz. 14.00 do 02.07.2017 r. do czasu zakończenia  koncertów na scenie ok. godz. 23.00,

2/ przygotowania i obsługi, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymogów sanitarno-higienicznych, szerokiej bazy gastronomicznej wraz z zapleczem w szczególności:

- sprzedaży posiłków : min. dania grillowe a także napoje zimne, gofry, popcorn, wata cukrowa, lody,

- sprzedaży piwa – 6 punktów sprzedaży,

- sprzedaży artykułów zgodnie z zezwoleniami,

- zabezpieczenie odpowiedniej ilości oferowanych produktów w celu zapewnienia ciągłej  i nieprzerwanej sprzedaży podczas trwania imprezy,

- wykorzystanie taboru samochodowego umożliwiającego transport art. spożywczych w odpowiednich warunkach sanitarnych oraz termicznych w trakcie imprezy,

3/ zabezpieczenie we własnym zakresie  energii elektrycznej na potrzeby gastronomii oraz poniesie koszty z tym związane,

4/ estetyczne podświetlenie stoisk gastronomicznych,

5/ utrzymanie porządku i czystości  przy stoiskach cateringowych,

6/ uiszczenie wszelkich kosztów i opłat związanych z uzyskaniem i wydaniem zezwoleń na sprzedażi podawanie piwa oraz wszelkich opłat podatkowych związanych ze sprzedażą (opłaty koncesyjne, VAT),

7/ bezpłatnego przekazania Organizatorowi 250 szt. talonów na zestaw obiadowy (karczek, frytki, napój).

 

III. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

 

IV. Warunkami udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą :

1/ udokumentowanie działalności gospodarczej wpisem do KRS lub ewidencji przedsiębiorców,

2/ oświadczenie  o nadzorze zakładu przez PPIS,

3/ oświadczenie (zał. nr 2 do zaproszenia)

 

V. Kryteria oceny:

 

1/ cena za realizację zamówienia     80 %

 

2/ doświadczenie oferenta -  potwierdzone przynajmniej jedną referencją  20%

 

VI. Kompletne oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej opisem „XXXVIII Dni Bełchatowa 2017 – Catering” do dnia  24 maja 2017 r.  do godz. 16.00, wyłącznie przesyłką pocztową lub osobiście na adres Muzeum Regionalnego, 97-400 Bełchatów, ul. Rodziny Hellwigów 11.

 

Negocjacje odbędą się w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego,      97-400 Bełchatów, ul. Rodziny Hellwigów 11.

 

Osoby reprezentujące  oferenta powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.

 

VII. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich składających oferty.

 

W imieniu Zamawiającego:

 

Marek Tokarek

 

Dyrektor Muzeum

 

Status prawny

Schemat organizacyjny Muzeum

Podkategorie